Obchodní podmínky

Přestože k prodeji a servisu ultrazvukových přístrojů přistupujeme zodpovědně a férově, není na škodu, když jsou podmínky obchodu potvrzené v kupní smlouvě.

VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I. Obecná ustanovení

 1. Veškeré dodávky a výkony ze strany MEDtechnic services s.r.o., sídlem Váňova 3180, 272 01 Kladno (dále jen „prodávající“) se uskutečňují výhradně na základě těchto dodacích a obchodních podmínek. Odchylná ujednání ve smlouvě přitom mají před zněním obchodních podmínek přednost.
 2. Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek a smlouvy vyžadují písemnou formu; možnost jejich změny v jiné formě se vylučuje. Za písemnou formu se považuje i e-mail.
 3. K ujednáním, ať ústním či písemným, učiněným před podpisem smlouvy oběma smluvními stranami se nepřihlíží, pokud nebyla zahrnuta do smlouvy, ledaže jsou v souladu s těmito všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami.
 4. Projev vůle kupujícího směřující k přijetí nabídky prodávajícího, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny je – bez ohledu na jejich podstatnost – novou nabídkou.

 

II. Cena

 1. V ceně zboží je zahrnuta doprava zboží na místo dodání, instalace přístroje a zaškolení obsluhy.

 

III. Místo a čas dodání, přechod nebezpečí škody na věci

 1. Prodávající je povinen dodat zboží na místo a ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě.
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení prodávajícího s dodáním zboží teprve v případě prodlení delšího dvojnásobku dodací lhůty sjednané ve smlouvě.
 3. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli před dohodnutým termínem plnění a kupující je povinen takové plnění převzít; kupující však není oprávněn předčasné plnění požadovat.
 4. Nebude-li prodávající plnit v důsledku okolností, které nemohl odvrátit (vyšší moc – např. provozní poruchy, úřední zásahy, válka, blokáda, povstání, stávka, výluka, živelní pohroma apod.), ať již tyto okolnosti nastaly přímo u prodávajícího či nikoli, prodlužuje se dodací lhůta o dobu trvání překážky. Pokud nelze z důvodů vyšší moci dodat zboží vůbec, zaniká povinnost prodávajícího zboží dodat. Prodávající se zavazuje kupujícího o vzniku takových překážek plnění neprodleně informovat. Bude-li z důvodů vyšší moci plněno po lhůtě dodání nebo nebude-li plněno vůbec, nevzniká tím kupujícímu právo na náhradu škody ani zaplacení případně sjednané smluvní pokuty.
 5. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci; týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

 

IV. Platební podmínky

 1. Nebylo-li ve smlouvě ujednáno jinak, je cena splatná do 14 dnů od doručení faktury, nejpozději však do třiceti dnů ode dne dodání zboží. V případě prodlení s úhradou plateb vyplývajících ze smlouvy či z těchto podmínek je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a případné další náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku prodlení kupujícího (např. upomínky, inkasní výdaje, odměnu a náhradu hotových výdajů advokáta dle vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění, za úkony učiněné při předsoudním uplatnění pohledávky apod.). Pro případ prodlení s úhradou plateb vyplývajících ze smlouvy či z těchto podmínek se dále sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou plateb vyplývajících ze smlouvy či z těchto podmínek, je prodávající oprávněn podmínit veškeré další dodávky dalším zajištěním, a to např. zálohou, závdavkem či bankovní zárukou. Po dobu tohoto prodlení kupujícího není prodávající povinen k plnění z žádné další smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.
 3. Bude-li kupující v prodlení s úhradou plateb vyplývajících ze smlouvy či z těchto podmínek po dobu delší než 30 dnů, pokud vstoupí do likvidace nebo bude s ním jako dlužníkem zahájeno insolvenční řízení, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 4. Kupující není oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího svou pohledávku, s výjimkou pohledávek za prodávajícím, které jsou vykonatelné nebo prodávajícím písemně uznané.
 5. Plnění kupujícího se bez ohledu na jeho pozdější projevy vůle započte nejprve na náklady spojené s uplatněním pohledávky, pak na úroky z prodlení a nakonec na jistinu. Je-li kupující dlužen z několika závazků vůči prodávajícímu, započte se bez ohledu na pozdější projevy vůle kupujícího plnění nejprve na závazek, o jehož splnění prodávající kupujícího již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištění. Při stejné míře zajištění se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný.

 

V. Instalace, napojení, uvedení do provozu

 1. Zboží bude instalováno, napojeno a uvedeno do provozu odborným personálem prodávajícího; k tomu je kupující povinen poskytnout potřebnou součinnost.
 2. Případné potřebné stavební, instalační a adaptační práce nejsou předmětem smlouvy.

 

VI. Práva z vadného plnění

 1. Kupující má povinnost si dodané zboží při převzetí prohlédnout.
 2. Kupující je povinen případné zjevné vady zboží vytknout (reklamovat) u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu po předání zboží, nejpozději však do sedmi dnů od předání zboží. Ostatní vady je nutno reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději do konce záruční doby. Případná reklamace nemá vliv na povinnost kupujícího k úhradě kupní ceny.
 3. V reklamaci je kupující povinen uvést podrobný popis vady. Prodávající je oprávněn si reklamované zboží prohlédnout nebo dát prohlédnout pověřenou osobou.
 4. Prodávající je oprávněn podle své volby vadné zboží vyměnit, opravit či nechat opravit nebo poskytnout přiměřenou slevu.
 5. Za vady zboží dodaného kupujícímu, které odebral prodávající od třetí osoby, odpovídá prodávající pouze v rozsahu odpovědnosti této třetí osoby vůči prodávajícímu.
 6. Běžné nebo drobné technické příp. vizuální odchylky kvality, barvy, šířky, délky, vybavení nebo designu nejsou vadou.

 

VII. Servis

 1. Prodávající zajistí posouzení případného poškození nebo závady předmětu koupě (záruční i mimozáruční) nejpozději do 48 hodin od jeho nahlášení.
 2. Nebude-li možné odstranit závadu na místě a předmět koupě bude pro další činnost nepoužitelný, zavazuje se prodávající zdarma poskytnout kupujícímu náhradní přístroj srovnatelné kvalitativní hodnoty na dobu vyřízení reklamace (záruční vady) či na dobu provádění opravy (mimozáruční vady), aby zůstala zachována plnohodnotnost ordinace kupujícího.
 3. Cena prací při mimozáručním servisu činí 800,- CZK bez DPH/hod + cestovné 10,- CZK bez DPH/km.

 

VIII. Výhrada vlastnictví

 1. Veškeré dodané nebo předané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

 

IX. Odstupné

 1. Nebylo-li plněno ani jednou stranou, a to ani částečně, je kupující oprávněn před uplynutím termínu k dodání zboží smlouvu jednostranně zrušit zaplacením odstupného ve výši 30 % ceny včetně DPH. Smlouva se ruší od počátku v okamžiku oznámení využití tohoto práva a zaplacení celého odstupného prodávajícímu.

 

X. Ochrana dat

 1. Kupující souhlasí s tím, že veškeré údaje o něm budou uloženy v elektronické databázi prodávajícího. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje použil k zasílání informačních a jiných materiálů.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Ukáže-li se některé ustanovení těchto podmínek nebo smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ujednání v platnosti.
 2. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
 3. Smlouva se řídí českým právem. Smluvní strany vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 4. Všechny spory vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jakož i spory v souvislosti s takovou smlouvou či těmito podmínkami, bude dle věcné příslušnosti rozhodovat Okresní soud v Kladně nebo Krajský soud v Praze, Česká republika.
 5. Prodávající i kupující prohlašují, že se s těmito smluvními podmínkami seznámili a že s nimi souhlasí.